Wat is Terugleversubsidie?2018-10-15T10:48:40+00:00

Overgang salderingsregeling naar terugleversubsidie 2020

De overheid heeft besloten om de een nieuwe subsidieregeling uit te rollen met betrekking tot het opwekken van duurzame energie in Nederland. In 2020 vervangt de terugleversubsidie de huidige salderingsregeling. Het voorstel wat nu bij de kamer gepresenteerd is, is om via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO – terugleversubsidie) deze terugleversubsidie aan te vragen. Het zelf gebruiken van de opgewekte stroom blijft het meest aantrekkelijk omdat hierover geen energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) betaald dient te worden. Hierin veranderd niets ten opzichte van de huidige salderingsregeling. De overheid pleit voor een soepele overgang voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling naar de nieuwe terugleversubsidie in welke vorm deze dan ook uitgerold zal worden in 2020.

Naast de invulling voor de salderingsregeling, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de utiliteitssector met grote gebouwen, zoals scholen, verzorgingscentra en kantoren, op te nemen in de terugleversubsidie-regeling. Grotere gebouwen zijn uitermate geschikt voor het opwekken van duurzame energie met name door hun hoge verbruik kan verduurzamen snel rendabel worden. Overigens wordt onderzocht of de Postcoderoosregeling voor energie coöperaties opgenomen kan worden in een terugleversubsidie.

Het doel van de overheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat is om één subsidieregeling te creëren voor iedereen met een kleinverbruiksaansluiting. Op deze manier blijft het overzichtelijk en gemakkelijk voor alle partijen. Een ander voordeel van de terugleversubsidie ten opzichte van de salderingsregeling, is dat deze voor meer dan alleen zonnepanelen van toepassing zal zijn.

Hoe werkt de terugleversubsidie zoals voorgesteld door de minister

De huidige salderingsregeling wordt als zeer effectief beschouwd in de markt voor particuliere zonnepaneelhouders. De overheid is daarentegen degene die de rekening betaald met belastinggelden en wil deze verantwoordelijkheid meer verleggen naar de gebruiker van fossiele brandstoffen. Zo wil de minister van Economische Zaken en Klimaat het gebruik van gas en kolen voor het opwekken van energie ontmoedigen en met de terugleversubsidie het opwekken van hernieuwbare energie stimuleren.

Omdat zonnepanelen door de jaren heen goedkoper zijn geworden, wil de overheid de subsidie baseren op het terug geleverde vermogen. Op deze manier krijgt degene die energie opwekt subsidie voor elke kWh die opgewekt wordt. Met de terugleversubsidie is de insteek van de minister om de terugverdientijd interessant te houden voor het investeren in duurzame energie opwekking.

Uitgangspunten terugleversubsidie:

De minister van economische zaken en klimaat heeft in een kamerbrief aangegeven hoe de terugleversubsidie vorm te willen geven:

  • De subsidieregeling is voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die opgewekte energie invloeden op het elektriciteitsnet (zon, wind, water etc).
  • Terugleversubsidie geldt voor iedereen dus ook voor particulieren en bedrijven die nu een beroep doen op de salderingsregeling.
  • Per jaar wordt een subsidieplafond vastgesteld door het ministerie van economische zaken en klimaat.
  • De subsidieregeling wordt ieder jaar opnieuw opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen gemiddeld boven de grens van 7 jaar ligt.
  • Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van een terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar.
  • Om particulieren zo goed mogelijk te faciliteren komt er één loket bij de RVO voor kleinverbruikers waar de subsidie aangevraagd kan worden. De uitbetaling van de terugleversubsidie zal via de energieleverancier verlopen. Op de energienota zal een verrekening plaatsvinden.

In de zomer van 2018 zal een verdieping op de terugleversubsidie door de minister voorgelegd worden aan de tweede kamer. Gezien de korte termijn tot 2020 en de onzekerheid hierover is men erop gebrand zo snel mogelijk het uitgewerkte voorstel te presenteren (bron).

Waarom de overgang naar de terugleversubsidie?

Volgens de minister zal de terugleversubsidie beter werken dan een investeringssubsidie omdat:

  • De subsidie de beste stimulans is voor het zo efficiënt mogelijk blijven produceren van zonnepanelen
  • Met de terugleversubsidie ook particulieren en bedrijven die momenteel al zonnepanelen of andere opwekkers van duurzame energie bezitten gebruik kunnen maken van het financiële voordeel
  • Uit gesprekken met belangengroepen blijkt dat de terugleversubsidie zorgt voor een stapsgewijze wijziging van salderen naar een duurzame subsidieregeling voor nieuwe en huidige investeerders in duurzame energieopwekking.

BTW terugvragen op zonnepanelen

De terugleversubsidie zal, zoals nu bekend, geen invloed hebben op het terugvragen van BTW voor zonnepanelen. Dit zal op dezelfde manier teruggevraagd kunnen worden zoals dat heden is ingericht met de Belastingdienst.